GDPR

Všeobecné podmínky - GDPR

Zpracovávat budeme tyto osobní údaje

Jméno, příjmení, datum narození a úmrtí, bydliště ,popř. rodné číslo,

rodný nebo oddací list/kopie/, průkazku zdravotní pojišťovny - zesnulých

Jméno, příjmení, adresu bydliště, telefonní nebo e-mail kontakt - objednavatele

Tyto údajů jsou potřebné pro matriku, zdravotní pojišťovnu, notáře, správu hřbitovů a pro nás.

Dále osobní údaje zaměstnanců pro finanční úřad, zdravotní pojišťovnu, účetní a pro nás.

Závěr

Zákazník souhlasí s využitím výše uvedených údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. pro potřeby poskytovatele a to výhradně k zajištění posledního rozloučení /pohřbu/.

Podepsáním objednávky s těmito Všeobecnými podmínkami souhlasí, rozumí jim a v plném rozsahu je respektuje.

Prohlášení o zpracování osobních údajů a poučení subjektů údajů (GDPR

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen "GDPR").

1. Správce osobních údajů

Subjekt: Jaroslav Pícha Pohřebnictví

Datum narození: 4.7.1975

Identifikační číslo osoby: 72961724

Živnostenské oprávnění: Ev. č.: 360601-38994-00 vydaného Magistrátem města Pardubice, odbor Živnostenský úřad

Subjekt: Jaroslav Pícha Pohřebnictví

Datum narození: 1.2.1997

Identifikační číslo osoby: 04379233

Živnostenské oprávnění: Ev. č.: ŽÚ/15/7499/Syr/10 vydaného Magistrátem města Pardubice, odbor Živnostenský úřad

Adresa sídla: Vavřinecká 290, 533 45 Opatovice nad Labem

(dále jen "správce")

Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech.

2. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

3. Zdroje osobních údajů

 • přímo od subjektů údajů
 • od správce osobních údajů - plnění smluvního vztahu
 • z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (obchodní rejstřík, rejstřík dlužníku a insolvencí, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí)

4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ, datová schránka, seznam statutárních zástupců) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje - kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo)
 • popisné údaje - např. bankovní spojení
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracované v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (např. za účelem personálního řízení)

5. Kategorie subjektů údajů

 • zákazník správce
 • dodavatel služby, zboží
 • zaměstnanec správce
 • uchazeč o zaměstnání
 • jiná osoba, která je smluvním vztahu ke správci

6. Kategorie příjemců osobních údajů

 • státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
 • finanční instituce
 • orgány veřejné správy
 • zpracovatel

7. Účel zpracování osobních údajů

 • plnění zákonných povinností ze strany správce
 • plnění smluvního vztahu
 • jednání o smluvním vztahu
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů
 • výběrová řízení na volná pracovní místa
 • ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)
 • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů

8. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce samostatně popřípadě jím pověření a proškolení zaměstnanci. Zpracování je prováděno v sídle správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě a za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko - organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům a k jejich neoprávněnému zpracování.

9. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách či v příslušných právních předpisech. Jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

10. Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

 • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů
 • zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů

11. Práva subjektů údajů

1) V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účelu zpracování,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
 • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

2) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • Požádat správce o vysvětlení.
 • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
 • Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
 • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
 • Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
 • Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Jaroslav Pícha

ADR

"V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adrf@coi.cz

Web: adr.coi.cz "